Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż sprzętu
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
przetargi
ogłoszenia przetargowe
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Archiwum ogłoszeń
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015/2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Zestawienie otwieranych ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
O nas
o jednostce
kadra
RODO
Uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wporowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w ZDP Bytów
Wzory druków
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót
INWESTYCJE w ramach ZOPRR
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720G, DP 1714G − Wałdowo - Piaszczyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń
Przebudowa ulicy ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie
INWESTYCJE z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013
Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice
Nabór pracowników
Informacja o wyniku naboru
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL 2008-2011
Remont ul. Szarych Szeregów w Bytowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia
Przebudowa ulicy Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie
Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2016/2017
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZDP w Bytowie za rok 2017
INWESTYCJE W RAMACH NPPDL - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2012 - 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - Etap II
AUKCJE
Sprzedaż drewna
Sprzedaż sprzętu
INWESTYCJE W RAMACH PROW na lata 2014-2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G Kozy-Kozin-DW nr 212 - etap I
Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino

 

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń"

Numer wniosku aplikacyjnego -  Z/2.22/III/3.1/121/04

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 09.09.2005r.

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

 

Beneficjent końcowy: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Samodzielny Specjalista ds. budowy dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych tel. 059 822 25 29

Termin realizacji Projektu: 22 sierpień 2005 - 30 listopad 2005

Wykonawca realizacji Projektu - NCC ROADS POLSKA
Spółka z o.o., 50−125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 7

Koszt realizacji Projektu: 815 308,93 zł.

Montaż finansowy Projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 75% -  611 481,69 zł.

Budżet państwa 10% - 81 530,89 zł
Budżet Powiatu Bytowskiego 15 % - 122 296,35 zł.

 

Opis projektu

 

Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu nawierzchni jezdni oraz lepszego zagospodarowania zarówno pasa drogowego, jak i terenu przyległego. Zmodernizowany zostanie odcinek drogi o długości 1 466 m oraz wybudowany zostanie chodnik o długości 176 m w miejscowości Starkowo. Ponadto przebudowane będą trzy przepusty, a rowy odwadniające zostaną oczyszczone. Przewiduje się także uzupełnienie i utwardzenie poboczy oraz przebudowę i wzmocnienie istniejących zjazdów.

 

Cele projektu

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy oraz innych osób przebywających na jej terenie. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu, jak i pieszych korzystających z drogi. Modernizacja wykonana w ramach projektu spowoduje poprawę dostępu mieszkańców do drogi krajowej nr 21, tym samym powodując poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych. Podniesienie jakości podróży spowoduje również polepszenie warunków inwestycyjnych, co oddziaływać może zwiększeniem możliwości zatrudnienia dla społeczności lokalnej.

 

Uzasadnienie

 

Droga powiatowa nr 1704G, na odcinku Zielin - Starkowo to droga lokalna o charakterze gospodarczym i szerokości od 3,4 do 4,8 m. Droga łączy się z drogą krajową nr 21 Słupsk - Miastko i na skrzyżowaniu tym jest drogą podporządkowaną. Na odcinkach objętych planowaną inwestycją jest drogą główną. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona, spękana i zniekształcona. Chociaż w obrębie drogi występuje zabudowa jednorodzinna, brakuje tam chodnika, czy utwardzonych poboczy. Znajdujące się przy drodze rowy odwadniające są zanieczyszczone i zamulone, a przepusty wymagają przebudowy.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się jedynie poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, tak by była ona dostosowana do kategorii ruchu KR-1. Planowana jest także na terenie zabudowanym budowa chodników. Na nowych skarpach i wyrównanych poboczach planowane jest posianie trawy. Projektowana przebudowa drogi nie zmieni więc w sposób istotny obecnego zagospodarowania przestrzennego terenu, nie wpłynie także na istniejącą organizację ruchu, czy układ komunikacyjny. Nie wprowadzi też nowych zagrożeń dla środowiska ani dla otoczenia drogi, jest zaś konieczna dla jej bezpieczniejszego i sprawniejszego zagospodarowania.


 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2006-11-03, godz. 10:22)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2005-11-16, godz. 12:20)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 976412