UCHWAŁA NR XXII/201/2013

RADY POWIATU BYTOWSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 260)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się stawki opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)  prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

 

§ 2.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:

1) jezdni do 50%  jej szerokości                                                                        - 6,00 zł

2) jezdni powyżej 50% jej szerokości  do 100% jej szerokości                               - 9,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości                                         - 4,00 zł

 

§ 3.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w jezdni i zatokach autobusowych                                                               - 100,00 zł

2) chodniki, ścieżki, parkingi                                                                             - 80,00 zł

3) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym           - 60,00 zł

4) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym     - 30,00 zł

5) na drogowym obiekcie inżynierskim                                                             - 200,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

§ 4.

1. Za zajęcie pasa drogowego,  o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

- w terenie zabudowanym                                                                                 - 0,60 zł

- poza terenem zabudowanym                                                                           - 0,50 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów                          - 0,05 zł

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50zł/1m2/dobę

2. Za zajęcie pasa drogowego dla reklamy ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości:

1) za  1m2 powierzchni reklamy                                                                        - 1,00  zł

2) za każdy następny (nawet niepełny)                                             - dodatkowo 1,00  zł

3. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4,  ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia:

- przez ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe,

- przez stragany niebędące obiektami budowlanymi,

- w inny sposób, na cele związane z gastronomią, handlem i usługami, w wysokości - 2,00 zł

 4.  Na inne cele niż określone w ust. 3 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego  w wysokości - 0,01 zł.

 5.  Przez jeden dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XIX/101/2004 Rady Powiatu Bytowskiego  z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bytowskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

                                                     PRZEWODNICZĄCY

                                                    Rady Powiatu Bytowskiego

                                             Andrzej Hrycyna

 

 

 

 

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 2337 z dnia 5 czerwca 2013r.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.